قوانین و مقررات

مقدمه

کلیه کاربرانی که قصد عضویت، ثبت آگهی و خریداری از وبسایت ایران کسب را دارند، باید مفاد این توافقنامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن بهمنزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

ماده 1

افراد برای عضویت در وبسایت ایران کسب به منظور ثبت آگهی و خرید از آن باید در هنگام خرید یا در حالت عادی به قسمت عضویت مراجعه کنند. در این مرحله با واردکردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز عبور و آدرس پست الکترونیکی، لینک تائید عضویت برای آنان ارسال میشود که کاربران با کلیک نمودن آن، مراحل عضویت را تائید میکنند.

تبصره 1

تنها اشخاص حقیقی حق عضویت در وبسایت ایران کسب را دارند.

تبصره 2

صرف عضویت در وبسایت ایران کسب دلیل بر قبول و پذیرش مفاد موافقتنامه بوده و خلاف آن بههیچوجه پذیرفته نیست

تبصره 3

کاربر باید رمز عبور و نام کاربری خود را حفظ نموده و چنانچه آن را فراموش کند، میتواند برای ثبتنام مجدد و اخذ کلمه عبور جدید اقدام کند.

تبصره 4

کاربر باید آدرس پست الکترونیک خود را به همراه سایر اطلاعات درخواستی بهطور صحیح اعلام نموده و مسئولیت ثبت اشتباه و یا خلاف واقع بر عهده شخص کاربر است.

تبصره 5

عضویت در سایت وبسایت ایران کسب رایگان است.

تبصره 6

به دلیل آنکه در برخی از موارد احراز هویت خریدار از طریق نام و نام خانوادگی ارائهشده در سایت امکانپذیر است، مسئولیت هرگونه مغایرت مشخصات فوق با هویت واقعی عضو بر عهده خود افراد بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به مغایرتهای

ماده 2

کاربر، مسئول حفظ و نگهداری تمام تلفنها، سختافزار کامپیوتر و سایر ابزار ضروری برای دسترسی و استفاده از این سایت و تمام هزینههای مرتبط به آن است و وبسایت ایران کسب مسئول صدمات ناشی از ابزار کاربر نمیباشد.

ماده 3

افراد بالای 18 سال تمام حقوق عضویت و انجام معامله )خرید( را در وبسایت ایران کسب دارند.

تبصره 1

عضویت برای افراد بین 15 تا 18 سال با اجازه ولی و یا قیم امکانپذیر و معتبر است. افراد زیر 15سال، حق عضویت در وبسایت ایران کسب را ندارند.

تبصره 2

رعایت حکم این ماده و صحتوسقم ارائه اطلاعات بر عهده مشتری )عضو( بوده و وبسایت ایران کسب هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ماده 4

کاربر عضو، پس از عضویت و اخذ رمز و کلمه عبور حق خرید از وبسایت ایران کسب را دارد.

ماده 5

فرایند خرید از وبسایت ایران کسب توسط کاربر به این شرح است:
 • بازدید از کالاها و خدمات ارائهشده در سایت
 • پرداخت مبلغ تعیینی )یا اعمال تخفیف( بهصورت آنلاین بهحساب وبسایت
 • ارسال رسید کالا و خدمات خریداریشده در قالب ایمیل و یا بهصورت پیامک
به آدرس پست الکترونیک و یا شماره تلفن همراه کاربر جهت ارائه به تأمینکننده کالا و خدمات و دریافت کالا و خدمات از ارائهکننده کالا و خدمت ایران کسب )انعقاد قرارداد( بهطور مستقیم

تبصره 1

ارسال رسید کالا و خدمات )کوپن تخفیف( بلافاصله و با انجام اولین خرید صورت میگیرد،بهجز در مواردی که استفاده از وبسایت ایران کسب بهصورت بالذات نیازمند حداقل افراد خریدار باشد )مانند تورهای تفریحی و یا کلاسهای آموزشی که نیاز به رسیدن حداقل افراد جهت تشکیل کلاس و یا برگزاری تور میباشند( در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد خریداران در زمان تعیینشده در این موارد، قرارداد بین کاربر عضو و شرکت فسخ و شرکت وجوه واریزی را بهصورت اعتباری برای کاربر عضو برای خریدهای آینده در حساب مجازی ویژهای که برای هر عضو تعیینشده است، نگهداری میکند. چنانچه کاربر عضو قصد استرداد وجوه را داشته باشد، بهشرط اعلام حساب خود به شرکت، ظرف مدت حداکثر 48 ساعت کاری وجوه بهحساب مشارالیه واریز میشود. همچنین به وجوه مذکور از زمان واریز وجه بهحساب وبسایت ایران کسب تا زمانی که وجوه در نزد وبسایت ایران کسب باشد، هیچگونه سودی تعلق نمیگیرد.

تبصره 2

با ارسال رسید کالا و خدمات، کاربر عضو باید در مدتزمان تعیینشده بهصورت حضوری )و یا در حالت خاص به صورتی که در هنگام فروش به اطلاع وی رسیده است( به مراجع و مراکز فروش کالا و خدمات مراجعه و از آن رسید استفاده نماید. چنانچه به هر دلیلی کالا و خدمات توسط آن مرکز برای کاربر ارسال شود، هزینههای مربوطه بهطورکلی بر عهده وبسایت ایران کسب نیست.

تبصره 3

چنانچه مراکز فروش کالا و خدمات )تأمینکننده( به هر نحوی از ارائه کالا و خدمات خودداری کنند، وبسایت ایران کسب مسئولیتی در این زمینه ندارد و مسئولیت جبران خسارت بر عهده تأمینکننده کالا و یا خدمات است.

تبصره 4

شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت، کمیت و شرایط کالای فروختهشده ندارد.

تبصره 5

درصورتیکه مهلت تعیینشده برای استفاده از کوپن کالا و خدمات به اتمام رسد و مشتری در طول این مدت به مراکز مربوطه مراجعه ننماید وبسایت ایران کسب مسئولیتی در قبال عدم مراجعه مشتری نداشته و وجه واریزی مسترد نمیشود.

تبصره 6

پس از اتمام عملیات خرید، امکان انصراف از خرید بههیچوجه برای خریدار امکانپذیر نمیباشد.

ماده 6

وبسایت ایران کسب اطلاعات زیر را بهمنظور آگاهی کاربر در اختیار آنان قرار میدهد:
 • مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات طبق قانون
 • هویت تأمینکننده نام تجاری و نشانی وی که تحت عنوان آن به فعالیت مشغول است
 • تعیین کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری است
 • مدتزمان اعتبار پیشنهاد ارائهشده
 • حداقل افرادی که باید پیشنهاد روز را خریداری کنند تا تعداد خریداران به حداقل افراد موردنظر برسد

ماده 7

رسیدهای کالا و خدماتی که پس از خرید برای کاربران عضو ارسال میشود دارای نام و مشخصات است اما کاربر عضو باید از رسید و یا کد دریافتی مراقبت نماید و چنانچه به هر دلیلی آن رسید مربوطه مفقود شود و یا شخص دیگری از آن استفاده کند، شرکت در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.

تبصره 1

نام چاپشده روی رسید، نامی است که کاربر در زمان عضویت به وبسایت ایران کسب ارائه داده است. بنابراین وبسایت ایران کسب در خصوص هرگونه مغایرت نام با هویت واقعی خریدار مسئولیتی ندارد و در صورت بروز هرگونه مغایرت، خریدار حق استفاده از رسید خود را نخواهد داشت.

ماده 8

وبسایت ایران کسب اطلاعات زیر را بهمنظور آگاهی کاربر در اختیار آنان قرار میدهد:
 • مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات طبق قانون
 • هویت تأمینکننده نام تجاری و نشانی وی که تحت عنوان آن به فعالیت مشغول است
 • تعیین کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری است
 • مدتزمان اعتبار پیشنهاد ارائهشده
 • حداقل افرادی که باید پیشنهاد روز را خریداری کنند تا تعداد خریداران به حداقل افراد موردنظر برسد

ماده 9

بهمنظور تعمیرات دورهای این سایت بهطور موقت غیرقابلدسترس میشود و کاربران حق اعتراض ندارند.

تبصره 1

وبسایت ایران کسب این حق را داشته که در هر زمان کلیه فعالیتهای سایت را متوقف نموده و با پرداخت باقیمانده حساب اعضا کلیه فرآیندهای سایت و فعالیتهای مربوطه را بهطور دائمی متوقف نماید و کاربر عضو حق هیچگونه اعتراضی نسبت به این امر را ندارد.

ماده 10

تولید غیرقانونی - فروش و یا تجارت رسید کالا و خدمات که توسط وبسایت ایران کسب ارسالشده ممنوع است و طبق مقررات قانونی با اقدام کننده آن برخورد میشود.

ماده 11

چنانچه حسب مورد بهجای ایمیل از طریق پیام کوتاه و یا سند کاغذی استفاده شود در این صورت اسناد کاغذی و یا پیام کوتاه بهجای پست الکترونیک اثری بر حقوق و تعهدات کاربر عضو ندارد.

ماده 12

وبسایت ایران کسب از کلیه اطلاعات کاربران عضو اعم از اطلاعات دریافتی و ارسالی، )بک آپ( تهیه نموده و از آن نگهداری میکند تا در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.

ماده 13

کاربر نباید در سایت ) تالار گفتوگو و یا هر قسمت دیگر( اظهاراتی )کامنت( را بگذارد و یا اقدامی نماید که مبین نقض حقوق اشخاص دیگر باشد و یا عمل مجرمانهای را به دنبال داشته باشد. همچنین کاربران نباید در خصوص امور مذهبی و سیاسی در این سایت اظهارنظر کنند. چنانچه هر یک از کاربران این ماده را رعایت نکنند، بلافاصله از وبسایت ایران کسب اخراج شده و چنانچه خریدی انجام داده باشند، وجه واریزی به آنان مسترد نمیشود. همچنین کاربر )عضو( حق استفاده از این سایت را برای هرگونه عمل تجاری از دست میدهد.
Google+ Facebook Twitter Email