سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران در وبسایت ایران کسب

وبسایت ایران کسب تأکید بسیاری بر نگهداری از اطلاعات و حفظ حریم خصوصی کاربران این سایت دارد. این موضوع شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی و نحوه استفاده از این اطلاعات است که وبسایت ایران کسب از کاربران سایت جمعآوری میکند. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آنها میتوان کاربران وبسایت ایران کسب را بهصورت منحصربهفرد شناسایی نمود. برای نمونه میتوان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک )ایمیل(، شماره تلفن ، کد ملی و سایر اطلاعاتی که بهصورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.

اطلاعات جمعآوریشده و نحوه استفاده از آنها

شما با ثبتنام در وبسایت ایران کسب مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و ... را در اختیار ایران کسب قرار میدهید. در ادامه فعالیت در ایران کسب و تقاضا برای ثبت سفارش٬ شما نیاز بهاضافه کردن کد ملی ، مشخصات ، آدرس خود و تلفنهای تماس خواهید داشت. شما پس از ورود به وبسایت ایران کسب ٬ بهعنوان کاربر وبسایت ایران کسب شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنشها٬ پرداختها و اطلاعات فردی شما در اختیار وبسایت ایران کسب خواهد بود. علاوه بر آن وبسایت ایران کسب اطلاعاتی از قبیل ٬IP اطلاعات کوکیها و صفحات مشاهدهشده توسط شما را نیز نگهداری خواهد کرد. ازاینگونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و یا ارائه محتویات متناسب با شما استفاده خواهد شد و در اختیار سازم آنها و افراد غیر از وبسایت ایران کسب قرار نخواهد گرفت. وبسایت ایران کسب اطلاعات شمارا در اختیار دیگران قرار نخواهد داد بهجز در مواردی که شما از قوانین منعکسشده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و شاکی نسبت به عملکرد شما وجود داشته باشد.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

شما میتوانید کلیه اطلاعات شخصی خود را در بخش مربوط بهحساب من تغییر داده و ویرایش کنید. این اطلاعات شامل کلیه اطلاعاتی است که شما در وبسایت ایران کسب وارد کردهاید. حساب شما توسط شما قابلحذف شدن از سیستم نمیباشد و تنها توسط مدیریت امکانپذیر است.

محدودیت دسترسی به اطلاعات

وبسایت ایران کسب دسترسی کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده و تنها کارمندانی که ارتباط مستقیم با کاربران دارند٬ دسترسی به کلیه اطلاعات خواهند داشت. کلیه رمزهای عبور بهصورت رمز شده در پایگاه دادههای وبسایت ایران کسب نگهداری شده و در فرآیند رمزگذاری بیشترین تلاش در استفاده از الگوریتمها و روشهای پیشرفته شده است. کلیه اطلاعات مربوط به سیستم وبسایت ایران کسب در زیرساختهای محافظتشده و در مکانهای امن نگهداری میشوند. امیدواریم که با رعایت بیشترین میزان در حفاظت از اطلاعات شما اطمینان خاطر لازم به شما مشتریان گرامی در استفاده از سیستم وبسایت ایران کسب را داده باشیم. در صورت هرگونه سؤال و یا پرسشی درخواست خود را تلفنی و یا از طریق بخش تماس با ما به اشتراک بگذارید.

لغو خبرنامه

برای لغو دریافت خبرنامه کافی است یکی از خبرنامههای روزانه ما را دریافت نمایید و در انتهای ایمیل لینک مربوط به لغو اشتراک خبرنامه را بزنید. توجه داشته باشید که در صورت علاقه به دریافت مجدد بایستی به تیم پشتیبانی ما به آدرس Support@irankasb.com ایمیل زده شود.

با ما تماس بگیرید
کد پستی: 2117727241
تلفنهای تماس:
02177944348
02177944843
Google+ Facebook Twitter Email