درباره وبسایت ایران کسب

بهرهبرداری کامل از وبسایت ایران کسب در زمستان سال 1391 آغاز گردید. طرح اولیه وبسایت ایران کسب بر پایه توجه به نیاز کاربران و استفاده از امکانات مختلف و متنوع تبلیغاتی نوشته و در اختیار تیم طراحی قرار گرفت.
طراحی بخش آگهیها ، خریدوفروش اتومبیل و بخش خبر تا زمستان 1392 ادامه یافت و در ادامه مقرر گردید که با توجه به شرایط اقتصادی تغییراتی در طراحی طرح تجاری وبسایت ایران کسب صورت گیرد. آف کارت وبسایت ایران کسب اولین بخشی است که بعد از تغییرات در تیم برنامهنویسی طراحی و بازنویسی گردیده و برای استفاده در اختیار کاربران قرار میگیرد. در ادامه قرار است که بخش خبر و کمپینهای تبلیغاتی نیز بهسرعت بازنویسی و برای استفاده در اختیار کاربران وبسایت ایران کسب قرار گیرد.
هدف ما در وبسایت ایران کسب ارائه زنجیرهای یکپارچه و موازی از امکانات تجاری موردنیاز کاربران است که با استفاده همزمان از آنها بتوانند بهصورت بهینه نسبت به گسترش مشتریان و بالا بردن سهم بازار خود اقدام نمایند.
بخش آگهی و نیازمندیهای وبسایت ایران کسب در حقیقت به شکل یک بانک اطلاعاتی پویا و آنلاین عمل میکند که با ارائه خدمات متنوع تبلیغاتی و با توجه به بودجه و نیاز کاربران میتواند نقش مهم و بسزایی را در معرفی آنها به مشتریان و عرضهکنندگان کالا و خدمات ایفا نماید .
بالا رفتن میزان عرضهکنندگان کالا در مقابل ثابت ماندن میزان مصرفکنندگان کالا و خدمات ، رقابتی شدن تجارت ، بالا رفتن سرسامآور هزینههای تبلیغاتی و اثربخش نبودن آنها، نیاز تولیدکنندگان به یافتن بازارهای جدید، تمایل تولیدکنندگان به ایجاد تنوع در نحوه معرفی کالا و خدمات ، و مهمتر از همه استقبال مصرفکنندگان از خرید ارزانتر کالا و خدمات باعث گردید که مدیران وبسایت ایران کسب اقدام به راهاندازی بخش آف کارت وبسایت ایران کسب نمایند.
آف کارت وبسایت ایران کسب بهصورت رایگان نسبت به معرفی و فروش کالا و خدماتی که قیمتهای خود را برای استفاده کاربران وبسایت ایران کسب به شکل ارزانتری ارائه مینمایند اقدام مینمایند. آف کارت وبسایت ایران کسب ارائهدهندگان کالا و خدمات را ترغیب مینماید که بهجای صرف هزینههای سرسامآور تبلیغاتی ، کالا و خدمات خود را به شکل ارزانتری در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند و از طریق ارائه ارزانتر کالا و خدمات نسبت به جذب مشتریان و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار اقدام نمایند.
هماکنون آف کارت وبسایت ایران کسب فعالیت خود را در شهر تهران آغاز نموده است و در نظر دارد با سرعت زیادی در شهرهای دیگر فعال گردد. امید است که این سرویس نیز مانند سرویس آگهی و تبلیغات وبسایت ایران کسب موردتوجه کاربران وفادار وبسایت ایران کسب قرار گیرد.
Google+ Facebook Twitter Email